- ZSP Nr 1 w Kępnie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kształcenie praktyczne

Aktualności

Regulamin praktyk zawodowych uczniów Technikum

 
12343
 

Regulamin odbywania zajęć praktycznych poza szkołą uczniów Technikum

 
12343
 

Warunki i tryb organizowania praktyki zawodowej.


Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu, w tym sposób zawierania przez szkołę umowy o praktyczną naukę zawodu z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyki, określa rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w
 sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz.U. z 2010 r Nr 244 poz.1626) - (załącznik nr 1)
2) Wybór pracodawcy w celu odbycia Praktyki zawodowej odbywa  się na podstawie samodzielnego wyboru pracodawcy  przez ucznia lub skierowania przez szkołę.
3) W przypadku samodzielnego  wyboru przez ucznia pracodawcy u którego będzie odbywał praktykę zawodową, rodzice (opiekunowie) lub pełnoletni uczeń wypełniają druk skierowania - (załącznik nr 2).
4) Wypełnione skierowania należy dostarczać do sekretariatu szkoły lub do kierownika szkolenia praktycznego w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2014 r.
5) Uczniom, którzy nie dokonali samodzielnie wyboru pracodawcy w wyznaczonym wyżej terminie, szkoła wyznaczy pracodawcę (przedsiębiorstwo) w celu odbycia praktyki.
6) Praktyka zawodowa powinna być realizowana zgodnie z programem praktyki dla danego zawodu znajdującym się na stronie www szkoły w zakładce Praktyka zawodowa
7) Szczegółowe zagadnienia dotyczące odbywania praktyki zawodowej, między innymi realizacji i sposobu dokumentowania treści programowych, będą omówione w klasach, w terminie późniejszym.

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w szkole na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. nr 244, poz 1626) w następujących formach:

Praktyk zawodowych u pracodawców:
w klasie 3 technikum o specjalności:

  • technik architektury krajobrazu

  • technik handlowiec

  • technik informatyk

  • technik żywienia i usług gastronomicznych


Zajęcia praktyczne u pracodawców:
w klasie 2 technikum  o specjalności:

  • żywienia i usług gastronomicznychAgnieszka Krysiak
Kierownik szkolenia praktycznego


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego