- ZSP Nr 1 w Kępnie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kształcenie praktyczne

Praktyka zawodowa

Harmonogram praktycznej nauki zawodu
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie
w roku szkolnym 2017/2018

 
 

Wniosek o odbycie praktyki zawodowej

Program praktyki zawodowej
TECHNIK EKONOMISTA

Program praktyki zawodowej
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Program praktyki zawodowej
TECHNIK INFORMATYK

Informacje ogólne


Praktyka zawodowa jest przedsięwzięciem ujętym w ramowym planie nauczania i realizowanym w cyklu kształcenia w danym zawodzie. Celem praktyki jest zapoznanie się ucznia z funkcjonowaniem współczesnego przedsiębiorstwa, czyli konfrontacja teorii z rzeczywistością.

Kierownik szkolenia praktycznego zapoznaje uczniów ze szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi, wynikającymi z realizowanego programu praktyk oraz sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.

Kierownik szkolenia praktycznego przedstawia regulamin odbywania praktyk zawodowych każdej klasie nie później niż tydzień przed rozpoczęciem praktyki zawodowej. Uczniowie są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu BHP oraz zapoznania z regulaminem. Bez odbycia szkolenia uczniowie nie mogą uczestniczyć w praktykach zawodowych.

Uczniowie kierowani na praktykę muszą posiadać:
a) dzienniczek praktyk - zakupiony przez ucznia, w którym jest zaświadczenie o ocenie i opinia o praktykancie.
b) program praktyk

Dyscyplina praktycznej nauki zawodu
1. Praktykant jest uczniem szkoły i podlega regulaminowi zakładowemu i szkolnemu.
2. Praktyka trwa zgodnie z ustalonym programem praktyk dla danego zawodu.
3. Praktykant jest zobowiązany do odbycia praktyk.
4. W miejscu praktyki obowiązuje wzorowa kultura bycia.
5. W czasie odbywania praktyki przeprowadzane są kontrole przez kierownika praktyk i nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Uczniowie którzy mają zaplanowane cztery tygodnie praktyk i wyjeżdżają na praktyki do Niemiec będą realizować jeden tydzień w Polsce.
Uczniowie mogą proponować miejsca odbywania praktyk zawodowych.

Zaliczenie praktyki

Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk na bieżąco w zakładzie pracy oraz przedstawiania go w czasie kontroli, celem sprawdzenia merytorycznego i kompletności ćwiczeń.
Dzienniczek praktyk należy zdać w ciągu tygodnia od zakończenia praktyk.
Na ocenę końcową z praktyki zawodowej składają się oceny:

  • zakładowego opiekuna praktyk uwzględniające umiejętności ucznia oraz zaangażowanie w zadania przydzielane na praktykach,

  • postawy ucznia i obecność na praktyce,

  • jakość prowadzenia dokumentacji realizacji programu w dzienniczku praktyk.

  • z rozmowy przeprowadzonej przez szkolnego opiekuna praktyk


Ocenę z praktyk wraz z uzasadnieniem wpisuje do dzienniczka pracodawca lub osoba odpowiedzialna u pracodawcy za realizację programu nauczania praktyk zawodowych.
Uczeń, który w określonym terminie nie rozliczy się z praktyk otrzymuje ocenę niedostateczną.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie praktycznej nauki zawodu

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego