- ZSP Nr 1 w Kępnie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekty

Projekty zagraniczne

Warsztaty z pisania wniosku do Programu ERASMUS+ dla placówek edukacyjnych, a także pozyskiwania dodatkowych funduszy dla szkół i przedszkoli.

Leonardo da Vinci 2013

   Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie złożyło w lutym 2013 roku do Agencji Narodowej w Warszawie wniosek o realizację projektu mobilności IVT pod nazwą ,,Praktyki zagraniczne drogą do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego" w ramach programu Leonardo da Vinci.

     Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" , który wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, promuje mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Ma na celu zwiększanie przejrzystości i uznawalności kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich.

    W wyniku selekcji nasz wniosek w maju 2013r. został zakwalifikowany na listę rezerwową, a następnie w styczniu 2014r. przewidziany do dofinansowania w ramach projektu systemowego pt.: "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo". Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Główne cele projektu :

  • zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku przez uczestników projektu,

  • nabycie kwalifikacji przez uczestników, kluczowych dla możliwości uzyskania przyszłego zatrudnienia,

  • nabycie przez uczestników nowej wiedzy teoretycznej i praktycznej,

  • wzmocnienie, wysoko cenionej przez pracodawców umiejętności posługiwania się językiem obcym,

  • wzmocnienie pewności siebie uczestników pozwalającej na swobodne poruszanie się nie tylko na regionalnym, ale i na europejskim rynku pracy,

  • podniesienie na wyższy poziom kształcenia zawodowego,

  • wzbogacenie oferty szkoły oraz jej prestiżu w środowisku lokalnym;

  • poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów kraju partnerskiego (Niemcy)Projekt będzie trwał od 12 maja 2014r. do 10 grudnia 2014r.

Nasz projekt przewiduje zorganizowanie i przeprowadzenie w 2014 r. trzytygodniowych praktyk w niemieckich przedsiębiorstwach w
 Nienburgu.

Na zagraniczne praktyki wyjedzie terminie od 29 września 2014r. do 17 października 2014r. r. 10 uczniów z III klas Technikum Nr 1 w
 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie kształcących się w następujących zawodach:

 - technik architektury krajobrazu
 - technik żywienia i usług gastronomicznych

Na miejscu z uczniami będzie obecny opiekun, którego zadaniem będzie monitorowanie przebiegu praktyk, pomoc w adaptacji w
 międzykulturowym środowisku i opieka nad uczniami.

Wyjazd na praktyki poprzedzi nabór uczestników w drodze rekrutacji zgodnie z wcześniej opublikowanym na szkolnej stronie internetowej regulaminie zasad rekrutacji i kryteriów naboru. Przed wyjazdem uczniowie będą uczestniczyli w intensywnym kursie języka niemieckiego zawodowego. Na zajęciach tych uczniowie przygotują się do pobytu za granicą, będą poszerzać i doskonalić znajomość języka niemieckiego. W czasie zajęć kulturowych poznają informacje na temat kultury, zwyczajów i geografii Niemiec oraz regionu pobytu, a także zapoznają się z zasadami odbywania praktyk. Odbędą się także zajęcia z pedagogiem.

Wszystkie wydatki związane z organizacją praktyki zostaną sfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę właściwego przygotowania młodzieży do podjęcia aktywności zawodowej i powiązania kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy. Nasza szkoła zdając sobie sprawę, że pełni ważną rolę w procesie przygotowania młodzieży do podejmowania działań związanych z pierwszą pracą zawodową, chce realizując projekt odpowiednio przygotować uczniów do podjęcia aktywności zawodowej oraz przygotować młodych techników do podejmowania zadań w różnych warunkach ekonomicznych i społecznych.


Koordynator projektu


Rekrutacja uczestników


Do udziału w projekcie zapraszamy 10 uczniów/uczennic klasy III TG i III TA, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu na drodze rekrutacji,

  • Warunki udziału w projekcie:

    - dobra znajomość języka niemieckiego
    - wysokie oceny z przedmiotów zawodowych
    - oceny dobre i bardzo dobre z zajęć praktycznych
    - wysoka frekwencja na zajęciach przedmiotowych
    - predyspozycje zdrowotne ucznia
    - ocena z zachowania co najmniej dobra
    - ukończone 16 lat

Termin praktyki zagranicznej: od 29.09. do 17.10.2014r

      Serdecznie zapraszamy


Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na wizerunek

Wizyta monitorująca

W dniach od 9 do 12 października 2014 odbyła się wizyta monitorująca zawodowego stażu zagranicznego odbywającego się w Niemczech w Nienburgu  w ramach projektu pt. ,,Praktyki zagraniczne drogą do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego” realizowanego w ramach projektu systemowego pt: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w którym uczestniczą uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie uczący się w zawodach technik architektury krajobrazu i technik żywienia i usług gastronomicznych.
W wizycie uczestniczyli: wicedyrektorzy szkoły ZSP Nr 1 w Kępnie Bogumiła Drobina i  Janusz Pruchnicki, koordynator projektu  - kierownik szkolenia praktycznego Agnieszka Krysiak oraz germanistki Joanna Brajer i Henryka Janecka-Dolata, a także przedstawiciel organizacji przyjmującej.Wizyta monitorująca rozpoczęła się od spotkania z praktykantami w czterech zakładach pracy: Fa.Röttger Zaunbau, Garten&Ambiente, Hotel Weserschlöβchen, Dienstgebäude Bildungs-Basis i Fa.Frerk Schwier.

Podczas tych spotkań zwiedziliśmy zakłady, rozmawialiśmy z praktykantami i ich niemieckimi opiekunami. Opiekunowie przedstawiali pochlebne opinie na temat zaangażowania uczniów, ich punktualności, pracowitości i umiejętności zawodowych. Miło było też usłyszeć, że praktykanci bardzo dobrze czuli się w zakładach pracy, byli traktowani tak jak pozostali pracownicy
i mogli rozwijać umiejętności zawodowe. Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z przedstawicielem i koordynatorem organizacji przyjmującej oraz z wicedyrektorem szkoły, którzy zaprezentowali obiekt szkoły, pokazali miejsca zajęć praktycznej nauki zawodu, wyjaśnili również jakie podejmowane są działania, aby podnieść kwalifikacje zawodowe młodzieży uczącej się w szkole Zespole Szkół Kształcących Zawodowo powiatu Nienburg/Weser oraz zaprezentowali dotychczasowy dorobek
z zakresu realizacji projektów unijnych. Spotkania z przedstawicielami niemieckiej szkoły były okazją do wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie organizacji teoretycznego i praktycznego kształcenia zawodowego. Dyskusje toczyły się też wokół tematów takich jak: motywacja do nauki, formy spędzania wolnego czasu przez młodzież oraz tradycje szkoły. Podczas pobytu w Nienburgu delegacja kilkakrotnie spotykała się z praktykantami. Omawiano przebieg zajęć, wrażenia wynikające  kontaktów z rówieśnikami niemieckimi oraz problemy wynikające z rozłąki z najbliższymi. Na zakończenie wizyty monitorującej nauczyciele spotkali się z młodzieżą, gratulowali im dobrego zachowania i pracowitości, życzyli wielu wrażeń i zdobywania kolejnych poziomów wiedzy i umiejętności zawodowych.

Informacje o wyjeździe

Praktyki zagraniczne organizowane przez Technikum Nr 1 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie dla młodzieży szkolnej realizowane są w ramach projektu systemowego pt: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą ,,Praktyki zagraniczne drogą do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego”.
Był to pierwszy wyjazd młodzieży z Technikum Nr 1 ZSP Nr 1 w Kępnie na zagraniczne praktyki. W ramach stażu zostało zakwalifikowanych 10 uczestników: 5 uczennic kształcących się w zawodzie technik architektury krajobrazu tj. Banaszak Agata, Głąb Wioletta, Niechciał Natalia, Wężyka Katarzyna, Zgórska Klaudia oraz 5 uczennic kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, tj. Cicharska Magdalena, Geppert Natalia, Nowak Ewelina, Szula Kinga, Wronka Patrycja.
Staż trwał 3 tygodnie od 29.09. do 17.10.2014r
Przed wyjazdem stażyści uczestniczyli w specjalnym, wielogodzinnym kursie z przygotowania językowego, kulturowego i
 pedagogicznego, ułatwiającym pobyt za granicą. Poznali na nim przydatne słownictwo i zwroty w językach obcych, przyswoili sobie wiele informacji na temat Niemiec, a także zapoznali się z zasadami odbywania praktyk.
Uczestnicy projektu przez 3 tygodnie poszerzali praktyczne umiejętności w swoim zawodzie, wykonując obowiązki w branżowych, renomowanych przedsiębiorstwach gastronomicznych i ogrodniczych. Mieli tam niepowtarzalną okazję nie tylko zobaczyć, ale przekonać się samodzielnie, jak pracuje się w niemieckich firmach. Uczniowie z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych poznali specyfikę niemieckiej kuchni. Natomiast technicy architektury krajobrazu zdobyli wiele przydatnych umiejętności stosowania technik ogrodnictwa. Wszyscy stażyści wrócili do kraju z cennymi doświadczeniami, które pozwolą im w przyszłości lepiej wykonywać swoją pracę w miejscu zatrudnienia.
Podczas 3 tygodni w Niemczech uczniowie mieli mnóstwo czasu i okazji podnieść poziom znajomości języków niemieckiego, a
 także angielskiego, używanych podczas wykonywania pracy w niemieckich przedsiębiorstwach oraz w czasie wolnym od zajęć. Co istotne, poznali wiele słów i zwrotów używanych w swoich branżach zawodowych.
Pobyt młodzieży za granicą, to nie była tylko sama nauka zawodu. Program obejmował poznanie atrakcji turystycznych, kultury, walorów przyrodniczych, historycznych i gospodarczych, odmiennych zwyczajów i tradycji mieszkańców Nienburga i regionu. Uczniowie zwiedzili nie tylko najbliższą okolicę, ale także uczestniczyli w ciekawej wycieczce krajoznawczej do Hanoweru.
Odbycie zagranicznych staży potwierdzone będzie wydanymi wkrótce certyfikatami Europass-Mobilność, dzięki którym nabyte przez uczniów umiejętności i kwalifikacje zawodowe nabiorą postać formalną i uznawaną przez europejskich pracodawców.

Koordynator projektu
Agnieszka Krysiak


Wręczenie Europassów

W dniu 15.12.2014 odbyło się uroczyste wręczenie Europassów i certyfikatów uczennicom klasy III TAG, które w terminie 29.09 17.10.br. realizowały zadania w ramach projektu systemowego pt: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, iż szczególnie cenne dla nich było nabycie umiejętności skutecznego komunikowania się nie tylko w języku polskim, ale także w języku niemieckim i angielskim, umiejętności współdziałania w zespole, rozwiązywania problemów w sposób twórczy, ponoszenia odpowiedzialności za siebie i innych. Ponadto udział w projekcie dał możliwość poznania kultury, tradycji, obyczajów i codziennego życia innych ludzi, nauczył tolerancji w stosunku do odmiennych ras i narodowości. Pomógł przełamać słabości, nieśmiałość, brak wiary we własne siły i kompleksy.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego